Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

 

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie                                                     

Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

 

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

25 lipca 2016 roku o godzinie 12:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

 

NMTNlXCgWe8B5N+Lfnpw6epcyMEuWeyQS+W+AH3k

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.

 6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 8. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli z dnia 13.06.2016r., podpisanego przez 15 przedstawicieli (stanowiących ponad 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli), celem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Banku do 11 członków oraz przeprowadzenia wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, a także omówienie wniosków i opinii Zebrań Grup Członkowskich w tej sprawie.

 9. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 04.07.2016r. wraz z Uchwałą nr 48/2016 Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2016r. obejmującą żądanie zamieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

  a)  przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem ZP,

  b) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 23/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 24 czerwca 2016r.,

  c) przedstawienia przez Zarząd sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

 10. Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem realizacji żądań opisanych w pkt. 8 i 9.

 12. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Banku w trybie § 22 ust. 2 statutu Banku do 11 członków, a w tym dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6A/2014 podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 15.10.2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie poprzez zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji do 11 członków.

 13. Przeprowadzenie w trybie § 22 ust. 7 statutu Banku wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem rozszerzenia składu tego organu do 11 osób.

 14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 statutu Banku, tj. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem Zebrania Przedstawicieli - na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory, o których mowa w pkt. 12 i 13 mogą być przeprowadzone łącznie. Wybory powinny się odbyć zgodnie                               z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014r.. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 23/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 24 czerwca 2016r. poprzez dodanie w tym Regulaminie nowego § 18 pkt. 8a o treści:

  „Zmiana porządku obrad jest dopuszczalna również w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy jej członkowie.”.

 16. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

 17. Dyskusja i wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad.

 

NMTNlXCgWe8B5N+Lfnpw6epcyMEuWeyQS+W+AH3k

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 1. Pisemne Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli z dnia 13.06.2016r., podpisanego przez 15 przedstawicieli (stanowiących ponad 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli), celem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Banku do 11 członków oraz przeprowadzenia wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.
 2. Pisemne Żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 04.07.2016r.
 3. Uchwała nr 48/2016 Rady Nadzorczej z dnia 04.07.2016r.
 4. Uchwała nr 6A/2014 Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.10.2014r.
 5. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 6. Projekt Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 7. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 25.07.2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6A/2014 podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 15.10.2014r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
 8. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 25.07.2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
 9. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 25.07.2016r. w sprawie dokonania uprzedniej oceny indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
 10. Procedura Oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 11. Regulamin działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 12. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 25.07.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 13. Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2016r.
 14. Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 

NMTNlXCgWe8B5N+Lfnpw6epcyMEuWeyQS+W+AH3k

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                     Zarząd

                                                             Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024