Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg Otwarty na sprzedaż lokali mieszkaniowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

Na sprzedaż apartamentu, tj. lokalu nr 50c położonego w Juracie przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata, gmina Jastarnia wraz z udziałem wynoszącym 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) stanowiącej własność Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Apartament znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, blisko morza i zatoki. Okolica ma charakter typowo rekreacyjno-turystyczny. Osiedle, na którym znajduje się apartament jest jednym z najbardziej prestiżowych w Juracie. Na terenie znajduje się zadbany, całoroczny ogród, plac zabaw  oraz całodobowa ochrona.

 

Lp.

Położenie i opis lokalu w Ciechanowie

 Nr KW

 Pow. lokalu

 w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 cena wywoławcza netto

1

ul. Wojska Polskiego  50c

kondygnacja 2

 lokal mieszkalny –

salon 1, sypialnia  2, łazienka  1, przedpokój 1

GD2W/00044745/8

GD2W/00044035/8

61,7   

teren zabudowy jedno – i wielorodzinnej

 z usługami

 1.051.000,00 zł

 

QeSDnLfvTD7nSSwLKFBNNN+DR1JMMnwXF4E5H9bR3necPbFYOQDl5RjMRvbyggADs=

Przetarg odbędzie się w dniu 09.VI.2017r.  o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, pokój nr 6 (parter).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 26.04.2017r. do dnia 31.05.2017r.  w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 31.05.2017r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona  w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP LOKALU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA 09.06.2017r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż lokali mieszkaniowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, konieczność złożenia podpisów przez obojga małżonków lub pełnomocnictwa drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu o jego aktualności, właściwych pełnomocnictw, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do dnia 10.06.2017r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą nastąpi po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jednak nie później niż do 31.12.2017r.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za dany lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruntu. Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w oparciu  o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 j. t.) jest zwolniona z podatku VAT.

Informacje dodatkowe dotyczące lokali:

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na planie symbolem 013 MU – tereny zabudowy jedno- i wielorodzinnej z usługami.
  2. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Lokal jest wolny od obciążeń.
  4. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Zbywany lokal zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.
  6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

3SBDlKkNgs6SvLAQsTSqwNRxbEcjyxidR1oYVDnSyWtOcPub4LYnOPe1j3CJ6uIXuYjDCOGPjE6j3+HsTc7Pa2bWTGbY2Cz2AXjm+1dKAKiiUR3yMRvwYL3E3ZMllVFppmcWIXB84uglo0y+iDGmzzEupMgs1RPw

CvGGjmDUUbQWEQxMsoomzWmvSTbtVhfF+N1u7wCAtFpPnkTP8vxMLgCXGo+N5DzZNcf+8lfRdV836S5X

XMQ0lZqIkYUaFxBjb9V7bbUlCnKAV2hAtZcQpBgQlKQMnOayLAkSIRVLlqXz8CXsEgIRDWfrCT3c9OYb

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023