Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mazowieckiej 12 w Ciechanowie, obręb Szczurzyn, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę o nr ewid. 95/5,  zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem PL1C/00033535/1.

 1. Opis nieruchomości i cena wywoławcza brutto.

Zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ciechanowie, w obrębie Szczurzyn, przy ulicy Mazowieckiej 12, oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 95/5 o powierzchni 5090 m². Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 120,00 m.kw., budynkiem warsztatu o powierzchni zabudowy 156,00 m.kw., budynkiem hali warsztatowej (murowanej) o powierzchni zabudowy 99,00 m.kw. oraz budynkiem hali warsztatowo-garażowej o konstrukcji stalowej, o powierzchni zabudowy 156,30 m.kw. Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089 roku. Teren działki jest ogrodzony. Dojazd dobry, ulicą o nawierzchni asfaltowej.

 

 

Lp.

 

 

Położenie i opis nieruchomości

 

 

Nr KW

Pow.  działki/ zabudowy

w m2

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza brutto,

1

Zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę o nr ew. 95/5 o powierzchni 5090 m², położona w obrębie Szczurzyn, m. Ciechanów, powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim

 

KW PL1C/00033535/1

 

5090  m2 

Zabudowana nieruchomość gruntowa

521.000,00 zł*

*cena brutto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży.  

Nieruchomość jest wynajmowana. Okres umowy wynajmu do 31.12.2020 r.

Dnia 30.09.2020 r. na rzecz osoby trzeciej zostało ustanowione umowne prawo pierwokupu opisanej powyżej zabudowanej nieruchomości gruntowej.

 • IMG_8912
 • IMG_8913
 • IMG_8914
 • IMG_8915
 • IMG_8916
 • IMG_8917

2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż
w terminie do dnia 31.12.2020 r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

3. Informacja dotycząca możliwości dokonania oględzin nieruchomości przez osoby zainteresowane.

Zbywana nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 06.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.  do godz. 16.00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone w dniu 07.12.2020 r. po godzinie 16:00 lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3-go Maja 3 w Ciechanowie, Sala konferencyjna (II piętro).

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zamierza wybrać jedną ofertę, na warunkach której sprzedana zostanie nieruchomość opisana w punkcie 1 powyżej, pod warunkiem, że osoba uprawniona do pierwokupu nieruchomości swego prawa nie wykona. Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie jedna oferta według kryterium najwyższej zaoferowanej ceny brutto.

Do dnia 18.12.2020 r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu,                           z zastrzeżeniem konieczności zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

5. Wymogi formalne oferty oraz sposób składania ofert.

Oferta winna być złożona na piśmie w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej:  „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA  11.12.2020 r.”

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 • numery identyfikacyjne: dla firmy – nr NIP, dla osoby fizycznej – nr PESEL,
 • nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka trwałego, na który została złożona oferta,
 • cenę oferty brutto,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego warunki,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że z oględzin rezygnuje i ponosi odpowiedzialność za skutki z tego wynikające,
 • oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 • podpis osoby / osób upoważnionej / -ych składającej / -ych ofertę.

Dodatkowe wymogi oferty:

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim i posiadających rozdzielność majątkową, w treści oferty, w celu uniknięcia wątpliwości, wskazane jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu ze współmałżonkiem w ustroju rozdzielności majątkowej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, ewentualnego pełnomocnictwa, potwierdzonego notarialnie, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

6. Informacje dodatkowe:

 • Zastrzega się prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również jego unieważnienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, o których mowa w art. 70⁵ kodeksu cywilnego.
 • Dane personalne i numer telefonu osoby upoważnionej przez Zarząd Banku do udzielania informacji na temat przetargu: Pan Jacek Kraśniewski, tel. 600-996-283.
 • Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami, w oparciu  o art. 43 ust. 1 p. 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106) jest zwolniona z podatku VAT.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku przetargu jest Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przetargu. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa. Osoby, których dane osobowe figurują w dokumentacji postępowania przetargowego mają prawo do kontroli w zakresie przetwarzania tych danych.
 • Przetarg jest przeprowadzany przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023