Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebrania Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

 

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

31 maja 2021 roku o godzinie 16:00

w Sali Biała Dama, Mławka 10A, 13-240 Mławka dla Członków z powiatów:

miasto Bielsko Biała, bielski, działdowski, miasto Kraków, krakowski, mławski, ostródzki, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na zachód, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński

 

 

1 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki
dla Członków z powiatów:

ciechanowski, makowski, pułtuski, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55’ 31” E na wschód

 

 

2 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00

w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-402 Płock dla Członków z powiatów:

gostyniński, grodziski, gnieźnieński, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, miasto Warszawa, warszawski

 


Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z:
  a. Działalności Banku w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
  b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
 7. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie obniżenie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
 8. Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2021 r.
 9. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
  a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
  b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok.
 10. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
  a. Zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  b. Zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  c. Zmian w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie;
  d. Zmian w Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  e. Zmian w Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 11. Dyskusja i omówienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
  a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2020 rok;
  c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
  d. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok;
  e. ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku;
  f. oceny polityki wynagradzania za rok 2020;
  g. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok;
  h. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok;
  i. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2020 roku;
  j. zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  k. zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  l. zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;
  m. zmian w „Regulaminie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  n. zmian w „Regulaminie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach oraz informujemy, że z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zebrania odbędą się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień organizacji zebrań.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 23 673 09 16 w celu potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu.


                                                                                                  Zarząd

                                                              Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku do Banku wpłynął pisemny wniosek złożony przez czterystu piętnastu Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

W złożonym wniosku Członkowie:

 1. żądają zamieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, którego przedmiotem będzie w szczególności zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego za 2020 r., wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2021 r. punktu porządku obrad obejmującego odwołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej  i wybór nowych Członków Rady Nadzorczej PBS Ciechanów na daną (aktualną) kadencję Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
 2. wnoszą o zamieszczenie w porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich Banku wyznaczonych na dzień 31 maja 2021 r., 1 czerwca 2021 r. oraz 2 czerwca 2021 r., które poprzedzać będą Zebranie Przedstawicieli Banku wyznaczone na dzień 23 czerwca 2021 r., punktów porządku obrad obejmujących:
 1. odwołanie dotychczasowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i wybór nowych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na daną (aktualną) kadencję;
 2. dyskusję i omówienie projektu uchwał najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Banku i wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej Banku na daną (aktualną) kadencję Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

 

                                                                                                   Zarząd

                                                                  Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023