Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Członek Zarządu ds. Ryzyk Istotnych

Poznań, dnia 06 lipca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU DS. RYZYK ISTOTNYCH POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POZNANIU

 

Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Ryzyk Istotnych.

Zgłoszenia Kandydatów w formie papierowej należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, mieszczącym się w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą tradycyjną w w/w terminie na adres: Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu".

I etap kwalifikacji – obejmował będzie analizę przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i wstępną kwalifikację Kandydatów do dalszego etapu,

II etap kwalifikacji – obejmował będzie rozmowy kwalifikacyjne; Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną indywidualnie poinformowani o dokładnym terminie rozmowy,

III etap kwalifikacji – obejmował będzie przeprowadzenie oceny odpowiedniości wybranych Kandydatów, zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu”.

I. Wymagania stawiane kandydatom na Członka Zarządu ds. Ryzyk Istotnych:

1) Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe (preferowane wyższe lub podyplomowe w zakresie: bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych);
 2. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym 4-letni staż pracy w sektorze finansowym;
 3. posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem;
 4.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu i nie są w stosunku do kandydata prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
 6. spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa,
  a w szczególności określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

2) Kandydat na w/w  stanowisko powinien posiadać następujące kwalifikacje i umiejętności:

 1. znajomość zagadnień, które są związane z zakresem powierzanych obowiązków, w szczególności znajomość przepisów: ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo spółdzielcze,
 2. posiadać znajomość zagadnień związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ryzykiem istotnym w Banku,
 3. posiadać umiejętności: kierowania zespołem, organizacji pracy własnej i podległych zespołów, komunikatywność.

II.  Po wyborze Kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Ryzyk Istotnych Rada Nadzorcza wystąpi z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Kandydata.

III. Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. Życiorys zawodowy prezentujący opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. Oświadczenie o niekaralności i braku prowadzonych postępowań karnych, karnoskarbowych lub dyscyplinarnych oraz oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Kandydat na Członka Zarządu ds. Ryzyk Istotnych Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, przed dokonaniem aplikacji, powinien zapoznać się z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu w Polskim Banku
Spółdzielczym w Poznaniu” (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

Po dokonaniu wstępnej oceny złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, Bank zwróci się do wybranych kandydatów o złożenie Arkuszy oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu Banku, o których mowa w w/w Polityce oceny odpowiedniości.

W uzasadnionych przypadkach Bank może wezwać kandydata do uzupełnienia zgłoszenia lub złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023