Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

 

       Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 października 2015r. wpłynął do Banku wniosek datowany na dzień 28.10.2015r., podpisany przez czternastu Przedstawicieli (1/3 ogólnej liczby przedstawicieli) o uzupełnienie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli mającego się odbyć w dniu 12 listopada 2015 roku o godzinie 1300 w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06 – 406 Opinogóra. Wniosek ten zawiera żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli sprawy dotyczącej podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez wprowadzenie nowego § 9a o treści:

㤠9a

1. Zarząd, w celu ochrony interesów członków, jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały, w przypadku gdy bank:

1) będzie realizował program postępowania naprawczego albo wystąpią przesłanki określone w art. 142 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe;

2) nie spełni wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, oraz nie spełni wymogów nałożonych na podstawie art. 138a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych wymogów;

3) nie spełni norm płynności, o których mowa w części szóstej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
\nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, albo zwrot wpłat będzie skutkował niespełnieniem tych norm;

4) przekroczy normy w zakresie limitów dużych ekspozycji, o których mowa w art. 395 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, albo zwrot wpłat będzie skutkował przekroczeniem tych norm.

2. Wstrzymanie albo ograniczenie zwrotu wpłat na udziały następuje w drodze uchwały zarządu. Zarząd informuje członków żądających zwrotu wpłat na udziały o podjętej uchwale, pisemnie listem zwykłym, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały lub w terminie 14 dni od daty wpływu do banku żądania zwrotu wpłat na udziały, jeżeli żądanie wpłynęło po dniu podjęciu uchwały.

3. Uchwała zarządu o wstrzymaniu albo ograniczeniu zwrotu wpłat na udziały nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Postanowień § 12 statutu nie stosuje się.

4. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały zarząd banku niezwłocznie dokonuje wypłat członkom żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki, oraz w przypadku gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Zwrot wpłat na udziały następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały przesłanki wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały. Wypłata środków pieniężnych z tytułu zwrotu wpłat na udziały następuje gotówką w kasie banku lub na rachunek bankowy wskazany przez członka (byłego członka) w złożonym wypowiedzeniu udziałów lub wypowiedzeniu członkostwa.”

 

       W związku z powyższym Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie informuje w trybie § 15 ust. 8 statutu, że uwzględniając powyższy wniosek Przedstawicieli uzupełnia porządek obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 12 listopada 2015 r. w ten sposób, że pkt. 10 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. wprowadzenia zmian w statucie PBS w Ciechanowie polegających na:

a) zmianie § 8 ust. 1 pkt. 1 statutu poprzez podwyższenie kwoty wpisowego oraz obniżenie wysokości jednego udziału (zarząd proponuje podwyższyć wpisowe do kwoty 200,- zł oraz obniżyć wysokość jednego udziału do kwoty 500,- zł),

b) dodaniu nowego § 9a o treści zgodnej z w/w wnioskiem Przedstawicieli z dnia 28.10.2015r. i zgodnej z projektem uchwały o zmianie statutu, stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia,

2. przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

                                                                                     Zarząd

                                                             Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023