Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebrania Grup Członkowskich

Z

 

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

 

Zebrania Grup Członkowskich

odbędą się w następujących terminach:

 

30 maja 2016 roku o godzinie 16:00

w siedzibie Oddziału w Żurominie przy Pl. Piłsudskiego 12 dla członków z terenu:

Oddziału w Mławie

Oddziału w Żurominie

 

31 maja 2016 roku o godzinie 16:00

w Restauracji „Trzy Klimaty” przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla członków z terenu:

Oddziału w Bodzanowie

Oddziału w Płocku

Oddziału w Płońsku

 

02 czerwca 2016 roku o godzinie 16:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9 dla członków z terenu:

Oddziału w Ciechanowie

Oddziału w Przasnyszu

Oddziału w Warszawie

 
  a1f98Vx+6eZmrXu6XoRbPEMtJQAUUARXQBYqP4KD

 

Zebrania odbędą się według następującego porządku obrad:

     1. Otwarcie zebrania.

     2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

     3. Przyjęcie porządku obrad zebrania.

     4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego

         w Ciechanowie.

     5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

     6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdania

         finansowego oraz wykonania wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania

         Przedstawicieli.

     7. Omówienie programu postępowania naprawczego i stopnia jego realizacji. Omówienie

         aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w

         Ciechanowie.

     8. Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:

 • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

 • Pokrycia straty bilansowej za 2015r.

 • Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2015r.w drodze odrębnych uchwał.

 • Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 • Wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu i upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie.

 • Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.

 • Przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).

 • Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2016r.

 • Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2015r. w drodze odrębnych uchwał.

 • Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

 • Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.

 • Uchwalenia polityki wynagradzania oraz wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

 • Zatwierdzenia strategii działania Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na lata 2016-2022, uwzględniającej założenia programu postępowania naprawczego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w zakresie objętym projektem Uchwały stanowiącym załącznik do niniejszego porządku obrad.

 • Uchylenia Uchwały nr 11A/2015 o zmianie Statutu podjętej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.11.2015r. dotyczącej podwyższenia kwoty wpisowegodo 200,00zł oraz obniżenia kwoty jednego udziału do kwoty 500,00zł, oraz wprowadzenia uprawnienia dla zarządu do wstrzymania albo ograniczenia zwrotów wpłat na udziały.

 • Zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego w zakresie kluczowych funkcji i systemów – dostosowanie zapisów polityki do zmian organizacyjnych w zakresie audytu wewnętrznego.

     9. Dyskusja (wnioski i postulaty).

    10. Zamknięcie zebrania.

 
  PL9IAAAAASUVORK5CYII=

 

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                                                                                                                                                                                     Zarząd

                                                                Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023