Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie - Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Z

 

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

 

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

24 czerwca 2016 roku o godzinie 16:00

w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

 
  a1f98Vx+6eZmrXu6XoRbPEMtJQAUUARXQBYqP4KD

 

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku

    Spółdzielczym w Ciechanowie.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz  Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z wykonania Uchwał z poprzedniego ZP,

    rozpatrzenie postulatów i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie

    sprawozdania finansowego.

10. Omówienie programu postępowania naprawczego.

11. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z

     „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej

     Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

           * Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku

              Spółdzielczego w Ciechanowie za 2015r.

           * Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

           * Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego

              w Ciechanowie za 2015r.

           * Pokrycia straty bilansowej za 2015r.

           * Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje

              w 2015r. w drodze odrębnych uchwał:

    - Andrzejowi Szwejkowskiemu za okres od 01.01.2015 do 23.09.2015

    - Joannie Piskorz za okres od 01.01.2015 do 23.09.2015

    - Cezaremu Buła za okres od 01.01.2015 do 20.08.2015

    - Annie Kaźmierskiej za okres od 27.08.2015 do 31.12.2015

    - Jerzemu Boruckiemu za okres od 23.09.2015 do 16.12.2015

    - Agnieszce Korzybskiej za okres od 16.12.2015 do 31.12.2015

    - Jarosławowi Dorobkowi za okres od 16.12.2015 do 31.12.2015

           * Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej

   Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

           * Wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu i

              upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie.

            * Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości.

            * Przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).               

            * Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2016r.

            * Oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny

               kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku

               Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2015r. w

               drodze odrębnych uchwał:

               - Jerzego Przeorka

               - Zbigniewa Przywitowskiego

               - Agaty Pruszyńskiej

               - Jerzego Boruckiego

 * Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

    zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady

    Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

 * Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Polskim Banku

    Spółdzielczym w Ciechanowie.

 * Uchwalenia polityki wynagradzania oraz wynagrodzenia dla Członków Rady

    Nadzorczej.

 * Zatwierdzenia strategii działania Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na

    lata 2016-2022, uwzględniającej założenia programu postępowania naprawczego

    zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 * Uchylenia Uchwały nr 11A/2015 o zmianie Statutu podjętej przez Zebranie

    Przedstawicieli w dniu 12.11.2015r. dotyczącej podwyższenia kwoty wpisowego do

    200,00zł oraz obniżenia kwoty jednego udziału do kwoty 500,00zł, oraz

    wprowadzenia uprawnienia dla zarządu do wstrzymania albo ograniczenia zwrotów

    wpłat na udziały.

 * Wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

    zgodnie z projektem Uchwały stanowiącym załącznik do zawiadomienia o czasie,

    miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

 * Zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego w zakresie kluczowych funkcji i systemów –

    dostosowanie zapisów polityki do zmian organizacyjnych w zakresie audytu

    wewnętrznego.

     13. Dyskusja i wolne wnioski.

     14. Zamknięcie obrad.nfue0azseK4AAAAASUVORK5CYII=

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

     * Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego

        w Ciechanowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią biegłego

        rewidenta,

     * Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok,

     * Projekty uchwał, jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku

        Spółdzielczego w Ciechanowie,

     * Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego

        w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 12.11.2015r.

PL9IAAAAASUVORK5CYII= 

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

                                                                                             Zarząd                                 

                                                                   Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024