Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

 

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00

w Hotelu „Atena” w Ciechanowie przy ul. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów

 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.

6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego quorum.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7a. Przedstawienie wniosków, postulatów i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.

8. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 2. zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata oraz udziału wynoszącego 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) położonej w Juracie, gm. Jastarnia przy ul. Wojska Polskiego 50B, 84-141 Jurata;
 3. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 4. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 5. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A,  06-400 Ciechanów;
 6. zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów;
 7. zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy   w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6;
 8. zmiany § 1 ust. 11 i § 1 ust. 15 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
 9. zmiany § 1 ust. 12 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 34/2016 Zebrania Przedstawicieli w dniu 25 lipca 2016r.

10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady, a w tym w szczególności:

a. zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,

b. przyjęcie Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

c. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Jerzego Boruckiego – członka Rady, któremu mandat wygasł przed terminem Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 1. Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 2. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 3. Projekt Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 4. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
 5. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie dokonania uprzedniej oceny indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie (załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).
 6. Procedura Oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 7. Uchwała nr 27/2016  z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 8. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 11 i 15  Uchwały nr 27/2016  z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 9. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 12 Uchwały nr 27/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie zmiany statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 10. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Juracie, gm. Jastarnia, stanowiącej lokal numer 50c położony przy ul. Wojska Polskiego 29, 84-141 Jurata oraz udziału wynoszącego 4/168 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) położonej w Juracie, gm. Jastarnia przy ul. Wojska Polskiego 50B, 84-141 Jurata.
 11. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 3 położony przy  ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
 12. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 4 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
 13. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 7 położony przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
 14. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Ciechanowie, stanowiącej lokal nr 8 położony przy  ul. Zielona Ścieżka 4A, 06-400 Ciechanów.
 15. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/1, położoną w miejscowości Mieszki Różki, gm. Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00034034/6.
 16. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2016 z dnia 24.06.2016r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 17. Regulamin Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 18. Projekt Uchwały Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 19. Projekt  Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 20. Uchwała nr 13/2016 z dnia 24.06.2016 r. Zebrania Przedstawicieli  w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 21. Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 25 lipca 2016 r.
 22. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 23. Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

Wszystkich członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

                                                                                                                                                                                                       Zarząd

                                               Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023