Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie  Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

1 lutego 2018 roku o godzinie 12:00

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki

 


 

Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Banku ogólnego zarysu sytuacji finansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz omówienie kluczowych wydarzeń z 2017 r. i strategii Banku na 2018 r.
 8. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia 4 grudnia 2017 r., które wpłynęło do Banku w dniu 22 grudnia 2017 r., obejmującego zwołanie Zebrania Przedstawicieli na dzień 02.02.2018 r. oraz zamieszczenie w porządku obrad następujących punktów:
  1. Odwołanie  w trybie § 22 pkt 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej PBS w Ciechanowie:
   • Pana Marka Komorowskiego,
   • Pana Jerzego Bujnowskiego ,
   • Pana Włodzimierza Bartkowskiego,
   • Pana Pawła Brudnickiego,
   • Pani Mirosławy Damięckiej,
   • Pana Andrzeja Machaja,
   • Pana Leonarda Napiórkowskiego;
  2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady na miejsce odwołanych członków.
 9. Złożenie przez Przedstawicieli inicjujących żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli, uzasadnienia wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.
 10. Ustosunkowanie się przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku do Żądania Przedstawicieli z dnia 4 grudnia 2017 r. zwołania Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, o którym mowa w punkcie 8 porządku obrad.
 11. Zmiana Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:
  1. podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka Komorowskiego,
   2. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Bujnowskiego,
   3. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Bartkowskiego,
   4. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Brudnickiego,
   5. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Mirosławy Damięckiej,
   6. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Machaja,
   7. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Leonarda Napiórkowskiego.
  2. zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
  3. omówienie projektu Regulaminu Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
  4. dyskusja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.                                                                                  (Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej.)
 12.  Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Kadr Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, a także pozostałe załączniki do niniejszego zaproszenia,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017r.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

                                                                                Zarząd

                                                      Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023