Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Informacja o Zebraniu Grup Członkowskich

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 27 czerwca 2018r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

5 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00

 w Oranżerii Muzeum Romantyzmu przy ul. Z. Krasińskiego 9 w Opinogórze dla Członków z terenu:

Oddziału w Ciechanowie

Oddziału w Przasnyszu

 

6 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00

w  „Restauracji u Rucińskich” przy Pl. Wolności 36 w Żurominie dla Członków z terenu:

Oddziału w Mławie

Oddziału w Żurominie

 

6 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00

w Restauracji „Akademia Kulinarna Artur Gałach” (dawniej Restauracja „Trzy Klimaty”)

przy ul. Armii Krajowej 17 w Płocku dla Członków z terenu:

Oddziału w Bodzanowie

Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku (były Oddział w Płocku)

Oddziału w Płońsku

 


 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 27.06.2018 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Ciechanowie i Oddziału w Przasnyszu oraz dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Mławie i Oddziału w Żurominie:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:

a. Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;

b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;

6. Przedstawienie  Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

7. Dyskusja i  omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;

b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok;

c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok;

d. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);

e. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;

f. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich.

8. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:

a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.

9. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018r. oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2018 - 2022.

10. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.

11. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.

12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje  w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;

da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.

b. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

c. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.

13. Dyskusja w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.

14. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

aa. Marek Komorowski;

ba. Mirosława Damięcka;

ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;

da. Paweł Brudnicki;

ea. Leonard Napiórkowski.

b. Kolegialnej  oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej:

aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;

ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r do 31.12.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.

15. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:

a. Zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;

b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

16. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;

b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;

c. Zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”;

d. Zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli” w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania.

17. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 27.06.2018 r. - dla Członków Grupy Członkowskiej z terenu Oddziału w Bodzanowie, Oddziału w Bodzanowie Filii w Płocku i Oddziału w  Płońsku:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :

a. Działalności Banku w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;

b. Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;

6. Przedstawienie  Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

7. Dyskusja i  omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok.;

b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2017 rok.;

c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.;

d. Dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy);

e. Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;

f. Przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz  wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

8. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:

a. Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

b. Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2018 rok.

9. Przedstawienie przez Zarząd założeń Planu finansowego na 2018r. oraz Strategicznej projekcji finansowej na lata 2018 - 2022.

10. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku.

11. Przedstawienie przez Zarząd działań zmierzających do przystąpienia Banku do Spółdzielczego Systemu Ochrony.

12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

aa. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

ba. Jakubowi Bilnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

ca. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 06.04.2017r. do 31.12.2017r.;

da. Bohdanowi Tillack za okres od 01.01.2017r. do 07.04.2017r.

b. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

c. Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2018 roku.

13. Dyskusja w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2017 rok.

14. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, którzy nie mieli oceny uprzedniej w 2017 roku, w drodze odrębnych uchwał:

aa. Marek Komorowski;

ba. Mirosława Damięcka;

ca. Włodzimierz Władysław Bartkowski;

da. Paweł Brudnicki;

ea. Leonard Napiórkowski.

b. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w drodze odrębnych uchwał dla każdego ze składów Rady Nadzorczej :

aa. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 01.01.2017r. do 19.04.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Przeorek, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Mirosław Ruszczyński, Leonard Napiórkowski;

ba. Rada Nadzorcza działająca w okresie od 19.04.2017r. do 31.12.2017r. w składzie: Marek Komorowski, Paweł Brudnicki, Jerzy Bujnowski, Włodzimierz Władysław Bartkowski, Mirosława Damięcka, Andrzej Machaj, Leonard Napiórkowski.

15. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:

a. Zmian w „ Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;

b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

16. Dyskusja i omówienie projektów uchwał w sprawie:

a. Zatwierdzenia zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”;

b. Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.

c. Zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich”;

d. Zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli” w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania.

17. Informacja o planowanych kierunkach zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w miejsce Przedstawicieli, którym mandat wygasł przed ustaniem kadencji, na okres do końca trwania tej kadencji.

19. Dyskusja i wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

 

                                                                                                                        Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023