Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 21 ust. 3 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Banku uprzejmie informuje Członków Banku, że

 

 

Zebrania Grup Członkowskich

poprzedzające Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 29 lipca 2020r.

(miejsce oraz godzina Zebrania Przedstawicieli zostaną ogłoszone zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku)

odbędą się w następujących terminach:

 

6 lipca 2020 roku o godzinie 16:00

w Hotelu Atena przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe 76, 06-400 Ciechanów dla Członków z powiatów:

ciechanowski, makowski, pułtuski

 

7 lipca 2020 roku o godzinie 16:00

w Hotelu Petropol przy Al. Stanisława Jachowicza 49, 09-400 Płock dla Członków z powiatów:

gostyniński, grodziski, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, warszawski

 

8 lipca 2020 roku o godzinie 16:00

w Restauracji Ambrozja przy ul. Zuzanny Morawskiej 19, 06-500 Mława dla Członków z powiatów:

bielski, działdowski, krakowski, mławski, ostródzki, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński

 


 

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich, poprzedzających Zebranie Przedstawicieli wyznaczone na  dzień 29.07.2020r.:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Zarząd wystąpienia polustracyjnego.
 6. Sprawozdanie Zarządu z:
  a) Działalności Banku w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta;
  b) Wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 7. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 8. Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2020r.
 9. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat:
  a) Projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
  b) Proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2020 rok.
 10. Dyskusja w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 11. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków na temat:
  a) Zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;
  b) Zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  c) Zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”;
  d) Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”,
  e) Zmian w „Procedurze oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 12. Dyskusja i omówienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że zebrania odbędą się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień organizacji zebrań.

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych zebraniach.

 

 

 

                                                                                                      Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023