Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

O G Ł O S Z E N I E

W nawiązaniu do § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zarząd Banku uprzejmie informuje członków Banku, że

Zebranie Przedstawicieli

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

odbędzie się w dniu

29 lipca 2020 roku o godzinie 12:00

w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki

 

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania w w/w terminie, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu, tj. 29 lipca 2020 roku na godz. 13:00 w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym PANORAMA, Kałki (gmina Ojrzeń), 06-456 Kałki.

 


Zebranie odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie projektu oraz zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
 7. Przedstawienie przez Zarząd wystąpienia polustracyjnego, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wystąpienia polustracyjnego.
 8. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
 13. Przedstawienie przez Zarząd informacji o bieżącej sytuacji finansowej Banku oraz planowanych działaniach na 2020 rok.
 14. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
 15. Przedstawienie przez Zarząd wniosków na temat proponowanej najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2020 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2020 roku.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2019 roku, w drodze odrębnych uchwał:
  1. Andrzejowi Kopeć za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  2. Grzegorzowi Oleckiemu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  3. Mariuszowi Kołakowskiemu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na Kongresie Spółdzielczości.
 18. Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie” za 2019 rok, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego
   w Ciechanowie”, w drodze odrębnych uchwał dla każdego z Członków Rady Nadzorczej;
  2. Kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, działającej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 19. Przedstawienie zmian w Statucie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
  2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego.
 20. Przedstawienie zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 21. Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
 22. Przedstawienie zmian w procedurze oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie procedury oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
 23. Dyskusja i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

6roHmHoWGpiny8MAAAAASUVORK5CYII=

Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

 • Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2019 rok;
 • Wystąpienie polustracyjne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie z dn. 19.01.2020 r.,
 • Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
   

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących na dzień organizacji zebrania.

 

Wszystkich Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

                                                                                                      Zarząd

                                                                       Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023