Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Ciechanowie przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06–400 Ciechanów, gmina Ciechanów, dla którego Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PL1C/00050554/5 wraz z udziałem związanym z własnością ww. lokalu, wynoszącym 980/13047 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część wspólna budynku i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PL1C/00001746/0, który to lokal stanowi własność Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 1. Opis nieruchomości i cena wywoławcza brutto.

Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w ścisłym centrum Ciechanowa. Najbliższa okolica ma charakter śródmiejski, zabudowę stanowią wielorodzinne budynki mieszkalne oraz obiekty komercyjne.

 

 

Lp.

 

 

Położenie i opis lokalu

 

 

Nr KW

Pow. lokalu

w m2

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza brutto,

1

ul. Zielona Ścieżka 4A/3,

06 - 400 Ciechanów

lokal mieszkalny

kondygnacja 3

piętro II

pokój – 3, kuchnia – 1, przedpokój – 1, łazienka – 1, toaleta – 1

 

KW PL1C/00050554/5

 

98  m2 

Lokal mieszkalny, obecnie zaadaptowany na biurowy

350.000,00 zł*

*cena brutto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży, która nie uwzględnia podatku PCC od czynności cywilnoprawnych, który uiszcza nabywca. 

Lokal mieszkalny, obecnie zaadaptowany na biurowy oraz wynajmowany. Umowa najmu zawarta jest na czas określony 36 miesięcy począwszy od 03.07.2018 r.

Możliwość zakupu w celach mieszkalnych, jak również biurowych na potrzeby własnej działalności lub  z kontynuacją obecnej umowy najmu.

Istnieje możliwość zakupu mebli biurowych stanowiących aktualne wyposażenie lokalu za dodatkową cenę.   

 

 • IMG_3269
 • IMG_3270
 • IMG_3271
 • IMG_3272
 • IMG_3273
 • IMG_3274
 • IMG_3275
 • IMG_3276
 • IMG_3277
 • IMG_3278
 • IMG_3279
 • IMG_3280
 • IMG_3281
 • IMG_3282
 • IMG_3283
 • IMG_3284
 • IMG_3285
 • IMG_3286
 • IMG_3287
 • IMG_3288
 • IMG_3289
 • IMG_3292
 • IMG_3293
 • IMG_3294
 • IMG_3295
 • IMG_3297
 • IMG_3298

2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż w terminie do dnia 28.02.2021 r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

 

3. Informacja dotycząca możliwości dokonania oględzin nieruchomości przez osoby zainteresowane.

Zbywana nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 26.08.2020r. do dnia 25.09.2020r.  do godz. 16.00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Komunikacji Społecznej, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro), 06-400 Ciechanów. Oferty złożone po dniu 25.09.2020r. po godzinie 16:00 będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3-go Maja 3 w Ciechanowie, Sala konferencyjna (II piętro).

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zamierza wybrać jedną ofertę, na warunkach których sprzedana zostanie nieruchomość opisana w punkcie 1 powyżej. Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie jedna oferta według kryterium najwyższej zaoferowanej ceny brutto.

W przypadku, gdy zostanie złożona więcej niż jedna oferta zawierająca najwyższą cenę, Bank wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych, wskazując miejsce i termin składania ofert dodatkowych.

W przypadku złożenia ofert dodatkowych zawierających takie same ceny, Zarząd Banku może podjąć decyzje o przeprowadzeniu licytacji ustnej lub unieważnieniu przetargu.

Do dnia 07.10.2020 r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu, z zastrzeżeniem konieczności zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie lub wezwania do przedłożenia ofert dodatkowych zgodnie z powyższym.

 

5. Wymogi formalne oferty oraz sposób składania ofert.

Oferta winna być złożona na piśmie w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – „OFERTA NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO NR 3 POŁOŻONEGO W CIECHANOWIE PRZY UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A, 06–400 CIECHANÓW. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14:30 DNIA  30.09.2020 r.”

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię nazwisko lub nazwę i adres oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. numery identyfikacyjne: dla firmy – nr NIP, dla osoby fizycznej – nr PESEL,
 3. nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka trwałego, na który została złożona oferta,
 4. cenę oferty brutto,
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego warunki,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że z oględzin rezygnuje i ponosi odpowiedzialność za skutki z tego wynikające,
 7. oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 8. podpis osoby / osób upoważnionej / -ych składającej / -ych ofertę.

Dodatkowe wymogi oferty:

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, ewentualnego pełnomocnictwa, z podpisami notarialnie poświadczonymi, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

6. Informacje dodatkowe:

 1. Zastrzega się prawo do zmiany ogłoszenia a także warunków przetargu lub odwołania przetargu i jego zamknięcia bez wybierania którejkolwiek
  z ofert.
 2. Dane personalne i numer telefonu osoby upoważnionej przez Zarząd Banku do udzielania informacji na temat przetargu: Pan Jacek Kraśniewski, tel. 600-996-283.
 3. Sprzedaż lokalu wraz z wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w oparciu  o ustawę
  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 j. t.) jest zwolniona z podatku VAT.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku przetargu jest Polski Bank  Spółdzielczy  w  Ciechanowie, ul.  3  Maja  3,  06-400  Ciechanów.  Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przetargu. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa. Osoby,  których  dane  osobowe  figurują  w  dokumentacji  postępowania przetargowego mają prawo do kontroli w zakresie przetwarzania tych danych.
 5. Przetarg jest przeprowadzany przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych
  w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023