Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Ciechanowie przy ul. Zielona Ścieżka 4A, 06–400 Ciechanów, gmina Ciechanów, dla którego Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PL1C/00045902/2 wraz z udziałem związanym z własnością ww. lokalu, wynoszącym 385/13047 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część wspólna budynku i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PL1C/00001746/0, który to lokal stanowi własność Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 1. Opis nieruchomości i cena wywoławcza brutto.

Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w ścisłym centrum Ciechanowa. Najbliższa okolica ma charakter śródmiejski, zabudowę stanowią wielorodzinne budynki mieszkalne oraz obiekty komercyjne.

 

 

Lp.

 

 

Położenie i opis lokalu

 

 

Nr KW

Pow. lokalu

w m2

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza brutto,

1

ul. Zielona Ścieżka 4A/8,

06 - 400 Ciechanów

lokal mieszkalny

kondygnacja 4

piętro III

pokój z aneksem kuchennym – 1, łazienka – 1,

 

KW PL1C/00045902/2

 

38,5  m2 

Lokal mieszkalny

160.000,00 zł*

*cena brutto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży, która nie uwzględnia podatku PCC od czynności cywilnoprawnych, który uiszcza nabywca. 

Lokal mieszkalny, obecnie wynajmowany. Umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia umowy najmu wynosi 1 miesiąc.

Lokal wyposażony w zabudowę kuchenną oraz szafę wnękową.

Istnieje możliwość zakupu mebli stanowiących aktualne wyposażenie lokalu za dodatkową cenę.   

 

 • IMG_3393
 • IMG_3394
 • IMG_3395
 • IMG_3396
 • IMG_3397
 • IMG_3398
 • IMG_3399
 • IMG_3400
 • IMG_3401
 • IMG_3402
 • IMG_3403
 • IMG_3404
 • IMG_3405
 • IMG_3406
 • IMG_3407
 • IMG_3408
 • IMG_3409
 • IMG_3410
 • IMG_3412

2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż w terminie do dnia 28.02.2021 r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

 

3. Informacja dotycząca możliwości dokonania oględzin nieruchomości przez osoby zainteresowane.

Zbywana nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 26.08.2020r. do dnia 25.09.2020r.  do godz. 16.00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Komunikacji Społecznej, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro), 06-400 Ciechanów. Oferty złożone po dniu 25.09.2020r. po godzinie 16:00 będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2020r. o godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3-go Maja 3 w Ciechanowie, Sala konferencyjna (II piętro).

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zamierza wybrać jedną ofertę, na warunkach których sprzedana zostanie nieruchomość opisana w punkcie 1 powyżej. Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie jedna oferta według kryterium  najwyższej zaoferowanej ceny brutto.

W przypadku, gdy zostanie złożona więcej niż jedna oferta zawierająca najwyższą cenę, Bank wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych, wskazując miejsce i termin składania ofert dodatkowych.

W przypadku złożenia ofert dodatkowych zawierających takie same ceny, Zarząd Banku może podjąć decyzje o przeprowadzeniu licytacji ustnej lub unieważnieniu przetargu.

Do dnia 07.10.2020r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu, z zastrzeżeniem konieczności zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie lub wezwania do przedłożenia ofert dodatkowych zgodnie z powyższym.

 

5. Wymogi formalne oferty oraz sposób składania ofert.

Oferta winna być złożona na piśmie w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – „OFERTA NA ZAKUP LOKALU MIESZKALNEGO NR 8 POŁOŻONEGO W CIECHANOWIE PRZY UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A, 06–400 CIECHANÓW. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14:30 DNIA  30.09.2020 r.”

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę i adres oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. numery identyfikacyjne: dla firmy – nr NIP, dla osoby fizycznej – nr PESEL,
 3. nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka trwałego, na który została złożona oferta,
 4. cenę oferty brutto,
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego warunki,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że z oględzin rezygnuje i ponosi odpowiedzialność za skutki z tego wynikające,
 7. oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 8. podpis osoby / osób upoważnionej / -ych składającej / -ych ofertę.

Dodatkowe wymogi oferty:

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków
o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, ewentualnego pełnomocnictwa,
z podpisami notarialnie poświadczonymi, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

6. Informacje dodatkowe:

 1. Zastrzega się prawo do zmiany ogłoszenia a także warunków przetargu lub odwołania przetargu i jego zamknięcia bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 2. Dane personalne i numer telefonu osoby upoważnionej przez Zarząd Banku do udzielania informacji na temat przetargu: Pan Jacek Kraśniewski, tel. 600-996-283.
 3. Sprzedaż lokalu wraz z wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w oparciu  o ustawę
  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 j. t.) jest zwolniona z podatku VAT.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku przetargu jest Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przetargu. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa. Osoby, których dane osobowe figurują w dokumentacji postępowania przetargowego mają prawo do kontroli w zakresie przetwarzania tych danych.
 5. Przetarg jest przeprowadzany przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych
  w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023