Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego, apartament nr 29 wraz z miejscem postojowym, położonego w Juracie  przy ul. Wojska Polskiego 50c, 84-141 Jurata, gmina Jastarnia, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD2W/00044745/8 oraz GD2W/00044035/8, lokal stanowi własność Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

 1. Opis nieruchomości i cena wywoławcza brutto.

Luksusowy apartament wraz z miejscem postojowym na terenie osiedla zamkniętego, strzeżonego i monitorowanego, z własnym placem zabaw oraz portiernią. Zlokalizowanym w ścisłym centrum Juraty przy głównej ulicy. W najbliższej okolicy znajdują się pensjonaty  i kameralna willowa zabudowa.

 

 

Lp.

 

 

Położenie i opis lokalu

 

 

Nr KW

Pow. lokalu

w m2

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza brutto,

1

ul. Wojska Polskiego 50c,

Jurata gmina Jastarnia

Apartament

kondygnacja 2

piętro II

salon z aneksem kuchennym– 1, sypialnia -2, przedpokój – 1, łazienka – 1,

 

KW GD2W/00044745/8

oraz GD2W/00044035/8

 

61,7  m2 

Lokal mieszkalny

              1 165 000,00*

*cena brutto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży.  

Lokal mieszkalny, obecnie podpisana umowa najmu z w celu dalszego najmu (podnajmu) osobom trzecim w celach turystycznych. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc, przy czym Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zobowiązany jest do wypełnienia swoich obowiązków związanych z ewentualnymi rezerwacjami dokonanymi przez Klientów przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia ww. umowy z maksymalnym wyprzedzeniem równającym się okresowi 6  miesięcy.

Możliwość zakupu w celach mieszkalnych, jak również z możliwością  kontynuacji obecnej umowy wynajmu.

Podana cena obejmuje wartość apartamentu oraz wartość miejsca postojowego w hali garażowej.

 

 • IMG_8781
 • IMG_8782
 • IMG_8783
 • IMG_8792
 • IMG_8826
 • IMG_8841
 • IMG_8842
 • IMG_8846
 • IMG_8944
 • IMG_8948
 • IMG_8955

2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.05.2021r. Z chwilą zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, następuje wybór oferty, a postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

3. Informacja dotycząca możliwości dokonania oględzin nieruchomości przez osoby zainteresowane.

Zbywana nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 25.09.2020r. do dnia 26.10.2020r.  do godz. 16.00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Komunikacji Społecznej, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 26.10.2020r. po godzinie 16:00 lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2020r. o godz. 14:30 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. 3-go Maja 3 w Ciechanowie, Sala konferencyjna (II piętro).

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie zamierza wybrać jedną ofertę, na warunkach których sprzedana zostanie nieruchomość opisana w punkcie 1 powyżej. Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie jedna oferta według kryterium  najwyższej zaoferowanej ceny brutto.

Do dnia 10.11.2020r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu, z zastrzeżeniem konieczności zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

5. Wymogi formalne oferty oraz sposób składania ofert.

Oferta winna być złożona na piśmie w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – „OFERTA NA ZAKUP LOKALU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14:30 DNIA  03.11.2020 r.”

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. nazwę i adres oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. numery identyfikacyjne: dla firmy – nr NIP, dla osoby fizycznej – nr PESEL,
 3. nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka trwałego, na który została złożona oferta,
 4. cenę oferty brutto,
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży, spełnia i akceptuje jego warunki,
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub, że z oględzin rezygnuje i ponosi odpowiedzialność za skutki z tego wynikające,
 7. oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 8. podpis osoby / osób upoważnionej / -ych składającej / -ych ofertę.

Dodatkowe wymogi oferty:

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, w treści oferty konieczne jest zawarcie oświadczenia drugiego z małżonków zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu i złożenie podpisów pod treścią oferty przez obydwoje małżonków lub załączenie osobnego, pisemnego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez małżonka składającego ofertę zakupu.

W przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim i posiadających rozdzielność majątkową, w treści oferty, w celu uniknięcia wątpliwości, wskazane jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu ze współmałżonkiem w ustroju rozdzielności majątkowej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest przedłożenie aktualnego wydruku z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego dla podmiotu składającego ofertę, ewentualnego pełnomocnictwa, potwierdzonego notarialnie, dla osoby występującej w imieniu podmiotu. 

6. Informacje dodatkowe:

 1. Zastrzega się prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również jego unieważnienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, o których mowa w art. 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Dane personalne i numer telefonu osoby upoważnionej przez Zarząd Banku do udzielania informacji na temat przetargu: Pan Jacek Kraśniewski, tel. 600-996-283.
 3. Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 j. t.) jest zwolniona z podatku VAT.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku przetargu jest Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przetargu. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa. Osoby, których dane osobowe figurują w dokumentacji postępowania przetargowego mają prawo do kontroli w zakresie przetwarzania tych danych.

Przetarg jest przeprowadzany przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się kodeks cywilny.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2023