Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Tarcza Antykryzysowa

Dla kogo jest tarcza finansowa PFR?

Dla:

 • Mikrofirm – przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników  (w przeliczeniu na etaty) a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR, oraz
 • małych i średnich firm – przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

Którzy:

 • odnotowują spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
 • nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,
 • rozliczają podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prowadzą działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
 • nie prowadzą działalności wątpliwej etycznie.

 

Na co można wykorzystać środki?

 • na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji;
 • zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

 

Zwrot środków

 • łącznie przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości;
 • warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej;
 • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, od 13 miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

 

Rola klienta

 • wniosek o subwencję musi być złożony w bankowości elektronicznej;
 • przed umożliwieniem podpisania i wysłania Umowy, bank zobowiązany jest do zweryfikowania czy:
  • wszystkie wymagane pola zostały poprawnie wypełnione,
  • wnioskowana kwota została podana w prawidłowej wysokości;
  • podany rachunek jest firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla firmy składającej wniosek;
  • dane wprowadzone na formularzu spełniają kryteria walidacji
 • potwierdzenie przez Bank NIP firmy;
 • Umowa podpisywana jest w bankowości elektronicznej  narzędziami autoryzacyjnymi banku (Bank nie jest zobowiązany do weryfikacji pełnomocnictw osób działających w imieniu Klienta).

 

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców - POBIERZ PRZEWODNIK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024