Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Kredyty

Treść strony

"Wakacje kredytowe"

I.                                 ZASADY ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU

1.      Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu przysługuje Kredytobiorcy będącemu Konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)  – wyłącznie w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

2.      Spłata rat kredytu zostaje zawieszona od dnia doręczenia niniejszego wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku w soboty lub w dni wolne od pracy, do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym.

3.      Wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy lub Kredytobiorców oraz oświadczenia że Kredytobiorcy lub Kredytobiorca spełnienia  warunki wymagane wobec Kredytobiorcy lub Kredytobiorców do ubiegania się o zawieszenie spłaty kredytu, tj:

1)        wartość udzielonego kredytu, którego dotyczy wniosek nie przekracza 1 200 000 zł oraz

a)        średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. 696) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30%, lub

b)        na dzień złożenia wniosku konsument ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 1 do wniosku.

4.      Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o okres zawieszenia spłaty rat kredytu określony we wniosku.

5.      Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty rat kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

6.      Zawieszenie spłaty rat kredytu dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

7.      Zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

8.      Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

1)      2 miesiące – w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,

2)      2 miesiące – w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,

Jeżeli Kredytobiorca zawnioskuje o zawieszenie spłaty kredytu na okres dłuższy niż maksymalny przewidziany w Ustawie, Bank dokona zawieszenia spłaty kredytu na okres przewidziany jako maksymalny, po uzgodnieniu z Kredytobiorcą okresów zawieszenia i skorygowaniu przez niego wniosku.

9.      Wymagane jest by wniosek o zawieszenie spłaty kredytu złożyli wszyscy współkredytobiorcy na jednym druku.

 

10.    Zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

11.    W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających z umowy o kredyt, tj.:

1)      rat kapitałowo-odsetkowych,

2)      odsetek za opóźnienie w spłacie  rat kredytowych,

3)      pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

12.    Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia niniejszego wniosku do Banku.

13.    Wniosek może być złożony w formie:

a)        elektronicznej mailowej (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami stanowiącymi  załącznik nr 1) –  na adres pbs@pbswpoznaniu.pl lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej; lub

b)        pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową.

14.    Bank – w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku – informuje na trwałym nośniku Kredytobiorcę składającego wniosek o jego otrzymaniu. W ww. informacji Bank:

a)        potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu,

b)        informuje o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy), 

c)         wskazuje Kredytobiorcy sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu – w przypadku, o którym mowa w ust. 3,

d)        Bank przekazuje również informację o braku możliwości realizacji wniosku, ze wskazaniem powodu.

Brak ww. informacji  nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty rat kredytu.

15.    Informację, o której mowa w ust. 14 Bank przekazuje zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy określoną we wniosku, tj. drogą mailową na adres wskazany we wniosku lub  przesyłką pocztową poprzez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Możliwe jest również przekazanie informacji, o której mowa w ust.  14  w trakcie osobistej wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku.

16.    Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku w każdym momencie. Rezygnację składają wszyscy Kredytobiorcy, którzy podpisali/złożyli wniosek.

17.    W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 16, zawieszenie spłaty rat kredytu pozostaje w mocy za okres do dnia złożenia rezygnacji. Zawieszenie spłaty rat kredytu przestaje obowiązywać od dnia następującego po dniu otrzymania przez Bank oświadczenia Kredytobiorcy o rezygnacji. Złożenia przez Kredytobiorcę rezygnacji jest równoznaczne z wykorzystaniem okresu zawieszenia, którego ona dotyczyła.

18.    Zawieszenie spłaty rat kredytu nie następuje:

1)      w przypadku braku danych uniemożliwiającego prawidłową realizację wniosku, w szczególności danych Kredytobiorcy, danych identyfikujących umowę, podpisu Kredytobiorcy,

2)      w przypadku braku możliwości identyfikacji Kredytobiorcy składającego wniosek,

3)      jeżeli wraz z wnioskiem żaden z Kredytobiorców nie złoży oświadczeń , o których mowa w ust. 3 (załącznik nr 1 do wniosku),

 

4)      jeżeli Kredytobiorca złoży w Banku kilka wniosków o zawieszenie spłaty różnych kredytów z jednoczesnym złożeniem oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w ust. 3,

5)      jeżeli sprawa, wniosek bądź umowa, której wniosek dotyczy, nie spełniają wymogów ustawowych.

W przypadku wystąpienia braków formalnych Bank niezwłocznie wzywa klienta do ich uzupełnienia.

19.    W przypadku konieczności korekty/uzupełnienia wniosku lub oświadczeń (załącznik nr 1 do wniosku) przez Kredytobiorcę, skutek zawieszenia (początek okresu zawieszenia), o którym mowa w ust. 2 oraz termin poinformowania, o którym mowa w ust. 5, rozpoczynają się od dnia otrzymania przez Bank poprawnego (skorygowanego/uzupełnionego) wniosku/oświadczeń. .

20.    Bank informuje, że dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia, Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A.

W przypadku gdy Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie przez Kredytobiorcę wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024