Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Aktualności

Treść strony

Przetarg otwarty na sprzedaż lokali

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ogłasza

PRZETARG OTWARTY

Na sprzedaż lokali mieszkaniowych o funkcji mieszkaniowej i usługowej oraz udziału w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz gruntu budynku stanowiącej własność Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Lp.

Położenie i opis lokalu w Ciechanowie

 Nr KW

 Pow. lokalu  w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

 cena wywoławcza netto

1

ul. Zielona Ścieżka 4a/3
(II piętro)                             lokal mieszkalny: pokój-3, kuchnia-1, przedpokój-1, łazienka-1, WC-1

 PL1C/00050554/5

         98,00   

teren zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowej i usługowej

980/13047 działki gruntu nr 457/1 objętej w KW nr PL1C/0001746/0

 357 000,00 zł

2

ul. Zielona Ścieżka 4a/4
(II piętro)                             lokal mieszkalny: pokój-2, jadalnia-1, kuchnia-1, spiżarnia-1, przedpokój-1, łazienka-1, WC-1

 PL1C/00050555/2

        84,90   

teren zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowej i usługowej

849/13047 działki gruntu nr 457/1 objętej w KW nr PL1C/0001746/0

 309 000,00 zł

3

ul. Zielona Ścieżka 4a/7
(III piętro)                          lokal mieszkalny: pokój z aneksem kuchennym-1, łazienka-1

 PL1C/00045901/5

       119,40   

teren zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowej i usługowej

1194/13047 działki gruntu nr 457/1 objętej w KW nr PL1C/0001746/0

 419 000,00 zł

4

ul. Zielona Ścieżka 4a/8
(III piętro)                        lokal mieszkalny: pokój z aneksem kuchennym-1, łazienka-1

 PL1C/00045902/2

         38,50   

teren zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowej i usługowej

385/13047 działki gruntu nr 457/1 objętej w KW nr PL1C/0001746/0

 159 000,00 zł

 
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie ul. 3-go Maja 3, pokój nr 6 (parter).

Przyjmowanie ofert oferentów będzie się odbywać od dnia 31.03.2017r. do dnia 14.05.2017r. w siedzibie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przez sekretariat Biura Zarządu i Kadr, tj. ul. 3-go Maja 3 (II piętro). Oferty złożone po dniu 14.05.2017r. lub nie spełniające określonych wymogów będą podlegały zwrotowi bez otwierania.

Oferta winna być złożona  w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie opisanej – OFERTA NA ZAKUP LOKALU. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 13:00 DNIA 15.05.2017r.

Oferta winna być złożona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przetargu Otwartego na sprzedaż lokali mieszkaniowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest przedłożone kserokopii dowodu tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, konieczność złożenia podpisów przez obojga małżonków lub pełnomocnictwa drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu o jego aktualności, właściwych pełnomocnictw, kserokopii dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do dnia 10.06.2017r. nastąpi pisemne poinformowanie oferentów o wynikach przetargu.

Termin związania ofertą nastąpi po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jednak nie później niż do 31.12.2017r.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za dany lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruntu. Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w oparciu  o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 j. t.) jest zwolniona z podatku VAT.

Informacje dodatkowe dotyczące lokali:

1. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ciechanowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 113/XI/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 16 grudnia 1999 roku przedmiotowa nieruchomość oznaczone są na planie symbolem A 19 UC - tereny zabudowy śródmiejskiej (o funkcji mieszkaniowej i usługowej).

2. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Lokale są wolne od obciążeń.

4. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

5. Zbywane lokale zostaną udostępnione do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną przez Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie pod nr tel. 600-996-283.

6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

« wstecz

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024