Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

Prawa i obowiązki Członka w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu

 

Prawa Członka Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu:

 

Członek Banku ma prawo:

 • do brania udziału w: Zebraniach Przedstawicieli oraz Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
 • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 • do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 • do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 • do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 • do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie,
 • do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 

Obowiązki Członka Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu:

 

Członek Banku ma obowiązek:

 • dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
 • przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 9 ust. 7 Statutu PBS w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia ich zmiany,
 • wnieść wpisowe w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych zero groszy) oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych zero groszy).

Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024