Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
poprzednie następne
1
2
3
4
5

Menu

Członkowie i interesariusze

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71 (dalej: Bank).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia. Prawną podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 16 ustawy Prawo spółdzielcze. Podanie danych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będą Państwo mogli przystąpić do Banku jako jego członek.

Bank będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Banku. Ponadto Bank będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających.

 

Jakie prawa Państwo posiadacie?

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@pbswpoznaniu.pl

 

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71, 61-866 Poznań

Dane kontaktowe

Adres: ul. Garbary 71, 61-866 Poznań pbs@pbswpoznaniu.pl     SWIFT KOD: GBWCPLPP     NIP: 566-00-10-929    REGON: 000508046     KRS: 0000027891

© Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, 2024